en

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego

telefon: 58 523-65-59 pokój: B409

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • Europa Bałtycka
 • morska współpraca transgraniczna
 • zagospodarowanie przestrzenne obszarów nadmorskich
 • gospodarka morska, porty morskie
 • Obwód Kaliningradzki
 • polsko-rosyjska współpraca transgraniczna

dr hab. Aleksander Kuczabski

telefon: 58 523-65-35 pokój: B405

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • transformacja ustrojowa krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • reformy podziałów terytorialnych w krajach postkomunistycznych
 • samorząd terytorialny a rozwój lokalny i regionalny
 • geografia społeczno-ekonomiczna Ukrainy

dr hab. Tomasz Michalski, profesor nadzwyczajny

telefon: 58 523-65-56 pokój: B406

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • geografia medyczna
 • metody analizy przestrzennej
 • monitoring i ewaluacja polityki samorządowej
 • przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej

dr hab. Jan A. Wendt, profesor nadzwyczajny

Kierownik Pracowni Analiz Terytorialnych

telefon: 58 523-65-17 pokój: B407

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • geografia polityczna
 • geografia społeczna
 • geografia transportu
 • geografia turystyki
 • geografia historyczna
 • nauki o polityce

dr Renata Anisiewicz

telefon: 58 523-65-54 pokój: B404

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • współpraca transgraniczna
 • geografia ludności i osadnictwa
 • geografia turystyki
 • dydaktyka geografii

dr Małgorzata Pacuk

Starszy specjalista naukowo-techniczny (sekretariat)

telefon: 58 523-65-35 (B405), 58-523-65-58 (B408) pokój: B405, B408

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • współpraca regionalna w Europie Bałtyckiej
 • zagospodarowanie przestrzenne obszarów nadmorskich
 • przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miast portowych
 • gospodarka morska

dr Marcin Połom

telefon: 58 523-65-69 pokój: B419

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • geografia transportu
 • elektromobilność
 • polityki transportowe w miastach
 • infrastruktura transportowa
 • rozwój regionalny i lokalny

dr Maciej Tarkowski

telefon: 58 523-65-35 pokój: B405

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • geografia ekonomiczna
 • geografia pracy
 • geografia gospodarki morskiej
 • rozwój regionalny i lokalny

mgr inż. arch. Joanna Jaczewska

telefon: 58 523-65-54 pokój: B404

e-mail

Zainteresowania naukowe:
 • zrównoważony rozwój i jakość życia
 • samorząd terytorialny
 • partycypacja społeczna
 • socjologia miasta
 • technologie GIS

mgr Krzysztof Kopeć

telefon: 58 523-65-69 pokój: B419

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • kształtowanie systemów komunikacji miejskiej
 • zmiany w funkcjonowaniu pasażerskiego transportu kolejowego
 • przemiany transportu lotniczego
 • kształtowanie ładu przestrzennego
 • monitoring jakości usług publicznych

mgr Krystian Puzdrakiewicz

telefon: 58 523-65-69 pokój: B419

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • funkcjonowanie miast i obszarów metropolitalnych
 • warunki i jakość życia w miastach
 • zielona infrastruktura
 • usługi ekosystemowe drzew
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Katedry prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego.

więcej ...